satsuki t.

You hear me? No tuna licking!!!

rating: